100minds logo

Year 5, 2018 Participants

€102,030
Total Raised
87
Total Participants
26
Total Mentors
1567
Total Donations
Kevin Brennan

Kevin Brennan

NCI

Has raised:

€850 of €1,000
View Profile
Bhaskar Kuchimanchi

Bhaskar Kuchimanchi

UCD Smurfit

Has raised:

€105 of €1,000
View Profile
Ronan Devaney

Ronan Devaney

DCU

Has raised:

€65 of €1,000
View Profile